Ouderinformatie Anders Organiseren

Vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd over onze pilot Onderwijs Anders Organiseren. Ook tijdens de algemene ouderavond heeft de groepsleerkracht hierover verteld. We zijn nu weer een paar maanden verder en we willen u met dit bericht graag weer bijpraten over deze belangrijke, schoolbrede ontwikkeling en een kijkje geven in de praktijk van onze groepen.

Laten we even terugblikken; waarom ook alweer Onderwijs Anders Organiseren?


Door ons onderwijs anders te organiseren willen wij de kwaliteit van het onderwijs versterken, waardoor onze kinderen:
• meer intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren.
• meer betrokken zijn bij het leren en er plezier aan beleven.
• aanbod krijgen dat beter aansluit op het niveau en de onderwijsbehoeften.
• vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, probleem oplossen, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie.

‘Onderwijs Anders Organiseren’ is tevens een programmalijn uit het strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur Stichting Innovo en krijgt op alle niveaus van de schoolorganisatie aandacht en ondersteuning.

Vorig jaar hebben wij u tijdens het kasteelfeest en in de speciale editie van de Heraut geïnformeerd over onze doelstellingen voor eind schooljaar 2017-2018. Met deze doelstellingen zijn de leerkrachten en kinderen nu actief en enthousiast aan de slag, er worden elke week weer nieuwe stappen gezet en daar zijn we best wel trots op! Wij worden hierbij ondersteund door onderwijsbureau Eduflow.

Wat waren die doelstellingen ook alweer?

Eind schooljaar 2017-2018 dan:

  • Is in groep 1-2 de groeps-overstijgende werkwijze, zoals ontworpen in schooljaar 2016-2017, verder verdiept qua vorm en inhoud en volledig geïmplementeerd in het onderwijssysteem. Er wordt tevens intensief geïnvesteerd in de samenwerking en afstemming van de doorgaande lijn met de groepen 3.
  • Heeft iedere groep 3 t/m 8 een groepsoverstijgende werkwijze voor rekenen en Estafette* vormgegeven. Hierbij is er een algemene basisinstructie voor de hele groep en vervolgens verlengde / verdiepende instructie(s) in homogene groepen (groepsoverstijgend) naast zelfstandig (ver)werken. Daarbij wordt het onderwijsaanbod verrijkend ingezet met een krachtige leeromgeving. In een doorgaande lijn wordt er gewerkt met dag-weektaken die ondersteunend ingezet zijn bij het groepsoverstijgend werken.

* groep 3 is de uitzondering bij Estafette, zij werken in de methode Veilig Leren Lezen.

We kunnen ons goed voorstellen dat u bij het lezen van de doelen denkt: “Wat betekent dat nu eigenlijk in de klas voor mijn zoon of dochter?”

Via onderstaande links kunt u de groeps-specifieke informatie lezen die door de leerkrachten is omschreven. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij deze natuurlijk graag. Dat kan via de groepsleerkracht(en) of middels een afspraak met de directeur Bert Peeters.

Pilot Onderwijs Anders Organiseren (OAO)

Verleden jaar hebben wij, in de toenmalige groepen 5 (nu 6), verkennende activiteiten ondernomen om onderwijs op een andere manier te organiseren. Doel daarvan was om enerzijds beter aan te sluiten op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen en anderzijds vaardigheden als: samenwerken, zelfstandig werken, reflecteren op je eigen leren, te ontwikkelen.

De leerkrachten hebben toen onder andere de ruimtes anders ingericht en de groepen anders verdeeld.We creëerden een “stilteruimte”, een “instructieruimte” en een ruimte om samen te werken. Op die manier hebben wij de kinderen gedurende een periode van ongeveer 5 weken meer verschillende manieren geboden om te leren en werken.

Uit de evaluatie met kinderen en leerkrachten bleek dat dit “anders organiseren” positief ervaren werd en dit smaakte naar meer!

Daarom hebben wij besloten het dit schooljaar op te nemen in ons schooljaarplan en het “onderwijs anders organiseren” groter aan te pakken, namelijk schoolbreed!

De afgelopen maanden hebben wij, in samenwerking met onderwijsbureau “Eduflow”, verschillende concepten ontworpen die wij na de carnavalsvakantie tijdelijk in de praktijk gaan brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klassendoorbrekend en thematisch waarbij de kinderen ruimte krijgen hun talent te ontwikkelen en daarbij gebruik kunnen maken van de specifieke talenten van meerdere leerkrachten.

In de komende periode gaan wij vanuit dit project ingrediënten en ervaringen verzamelen waarmee wij volgend schooljaar verder mee aan de slag gaan. Door op deze manier ons onderwijs anders te organiseren verwachten wij kinderen beter voor te bereiden op de toekomst, waarbij het minimaal gelijk blijven of zelfs stijgen van de leeropbrengst, een voorwaarde is.

Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid en hebben dit dan ook vooraf besproken met onze Medezeggenschapsraad.
Tijdens de periode waarin we dit toepassen zult u ook regelmatig op de hoogte worden gebracht door de leerkrachten van uw kind(eren), ondersteund door beeldmateriaal zoals foto’s.

Vanuit ons motto: “Groeien doen wij natuurlijk samen!” stappen wij hier met veel vertrouwen in!

Kies een groep: