Groepen 5 en 6

Wij zijn dit schooljaar gestart in de groepen 5 en 6 om naast lezen ook rekenen anders te organiseren.

We werken met een basisinstructie in de eigen stamgroep. Vervolgens gaan de kinderen  verwerken in een stiltelokaal of een samenwerklokaal.

Tevens wordt er gewerkt met verschillende rekenhoeken, waar kinderen handelend gaan rekenen. Denk hierbij aan wegen, meten, oefenen van tafeltjes, de klok etc. Kinderen die iets meer moeite hebben gaan in kleinere groepen nog even oefenen met de juf of meester; verlengde instructie.

Door ons onderwijs anders te organiseren willen wij de kwaliteit van het onderwijs versterken, waardoor onze kinderen:

 • Meer intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren.
 • Meer betrokken zijn bij het leren en er plezier aan beleven.
 • Aanbod krijgen dat beter aansluit op het niveau en de onderwijsbehoeften.
 • Vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, probleem oplossen, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie.

Door onderstaand filmpje te bekijken krijgt u een indruk hoe we afgelopen periode gewerkt hebben.

Anders Organiseren groep 6/7

Pilot AO: thematisch werken bij het vak wereldoriëntatie
In de groepen 6-7 hebben we ervoor gekozen om het vak wereldoriëntatie thematisch aan te bieden. Ons doel is om zo hogere betrokkenheid bij de leerlingen te realiseren. We willen onze leerlingen inspireren om te leren en nieuwsgierig maken om zelf te onderzoeken en te ontdekken. Bovendien stimuleren we een onderzoekende houding; een belangrijke vaardigheid in de 21e eeuw. Hierdoor leren ze om zichzelf te sturen en problemen op te lossen.
Het samenwerkend leren vonden we daarbij een zeer belangrijke factor. Daarom hebben we ervoor gekozen om leerlingen tijdens de pilot-tijd groepsoverstijgend te laten werken. Dat betekent dat op dinsdag- en vrijdagmiddag de leerlingen van groep 6-7 in groepen met elkaar samen werken en daarbij ook meerdere professionals zien dan de eigen groepsleerkracht.

Hoe ziet het er concreet uit?
We hebben gekozen voor het thema Romeinen. Dit thema hebben we spectaculair geopend met de trigger van Romulus en Remus, misschien heeft uw kind daar thuis over verteld? Na de introductie hebben we de kinderen gevraagd wat ze al weten van het thema en wat ze graag zouden willen leren. Deze antwoorden hebben we op onze muur verzameld.

Vervolgens hebben de kinderen een basisles gekregen, in de eigen groepssamenstelling. In deze les stonden de belangrijkste doelstellingen van het thema centraal. Op deze wijze hebben alle kinderen de achtergrondinformatie in huis die ze nodig hebben om het thema verder te verkennen.

Wij hebben de lesstof geordend in 4 thema’s die aan de kinderen gepresenteerd zijn.
De kinderen maakten hieruit keuzes die bij hun interesse aansloot. De thema’s zijn:

 • Macht
 • Romeinen in Limburg
 • Architectuur en Infrastructuur
 • Cultuur
 •  
  Wij hebben een indeling gemaakt op basis van deze keuzes en in de tweede week zijn we gestart met de eerste workshop.

  In deze workshop hebben we de kinderen geleerd hoe ze onderzoek kunnen doen naar een thema. Dat begint met een goede onderzoeksvraag. De leerkrachten hebben de kinderen begeleid om deze goed te formuleren. Ook hebben de kinderen groepjes gevormd en taken verdeeld. De onderzoeksvragen zijn leidend voor de volgende stappen.
  De kinderen gaan informatie zoeken in de verschillende bronnen en proberen met elkaar het antwoord te vinden.
  Dit antwoord presenteren zij in de laatste week van de pilot.

  Aan het einde van de pilot wordt door de leerkrachten gekeken naar het proces, de gemaakte producten en ook de opgedane kennis wordt getoetst.
  We zijn erg benieuwd of deze aanpak invloed heeft op de motivatie van onze leerlingen voor het vak W.O.
  We hebben dit vooraf gemeten en zullen dat zowel tijdens als achteraf herhalen.


  Anders Organiseren groep 4/5

  De pilot ‘anders organiseren’ is nu echt gestart. De groepen 4/5 hebben gekozen voor het vak technisch lezen.
  Tevens wordt de transfer naar leesmotivatie en geschiedenis gemaakt.

  We werken met planborden, weektaak, oefenen ICT-vaardigheden en kinderen worden meer bediend op hun niveau.
  Kijk naar het volgende filmpje om een impressie te krijgen. Veel plezier!