Anders Organiseren in de groepen 3, schooljaar 2017/2018

Anders Organiseren in de groepen 3, schooljaar 2017/2018

Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart om Rekenen op een andere manier te organiseren.
In het begin alleen op dinsdagmorgen, op een later tijdstip ook op donderdagmorgen
groep doorbrekend.

De kinderen mochten op een keuzebord hun foto hangen of de leerkracht plande voor de kinderen in.
Ze konden kiezen uit het samenwerklokaal (klas van juf. Sandra), stiltelokaal (klas van juf. Lieke) of instructielokaal (klas van juf. Gerda)

Het eerste kwartier werd er instructie in de eigen groep gegeven over de taak van die dag, daarna gingen de kinderen naar hun ingeplande plek. De eerste keren was dit voor sommige kinderen spannend, met al je spullen naar een ander lokaal en een andere juf of toch op je eigen vertrouwde plek blijven. Het werd echter iedere keer minder spannend en al snel wist iedereen waar hij aan toe was.

Na enkele maanden zo te hebben gewerkt zagen we dat de leerstof / uitleg voor sommige kinderen soms te snel ging en ze baat hadden bij extra instructie en andere kinderen hadden juist behoefte aan uitdaging. We zijn het toen anders gaan aanpakken en lieten de kinderen niet meer kiezen maar zijn ze op grond van behoefte gaan indelen:
• meer extra instructie / uitleg en verwerken met concrete materialen
• leerstof verwerken op de gewone manier met soms een uitstapje naar iets nieuws
• sneller door de leerstof met meer uitdaging door extra werk

De leerkrachten van de groepen 3 zagen dat deze wijze meer rendement opleverde en dat kinderen bij deze werkwijze meer gebaat waren. Komend schooljaar willen we deze werkwijze voortzetten en daar waar kan het ook bij andere vakgebieden toepassen.

Naast het Anders Organiseren van het rekenen hebben we dit jaar ook met de groepen 3 “groot hoekenwerk” opgezet. 5 keer dit schooljaar hebben we rondom een thema (herfst, sinterklaas, carnaval, Pasen/voorjaar en zomer/vakantie) in een reken, taal, sport en spel circuit van 3 weken groep doorbrekend activiteiten uitgezet voor de kinderen. Hier hadden we echter de hulp van ouders bij nodig en alle keren was de bereidheid om te helpen zeer groot. Onze dank daarvoor aan alle ouders en oma’s die hierbij hun hulp hebben aangeboden. De kinderen, hulpouders en leerkrachten hebben iedere keer weer genoten en zijn gezellig, betrokken en actief bezig geweest.

Anders Organiseren groep 1-2

Anders Organiseren groep 1-2

Voor de leerlingen: creëren we mogelijkheden om extra aanbod te krijgen. Bijvoorbeeld :
-Rots en Water lessen,
-extra aanbod voor kinderen met een NT 2 achtergrond,
– inzet van het programma Begrijpend Luisteren voor kleuters. etc.

Voor de leerkrachten: gaan we intensiever samenwerken en maken we optimaal gebruik van ieders talenten.

 
 
 
Voor de leerlingen: Geven we ons aanbod in verschillende groepssamenstelling. In een grote groep waar dat kan en in een kleine groep waar dat nodig is.

Voor de leerkracht: is er meer zicht op de ontwikkeling van de kinderen doordat ze gezien en begeleidt worden door meerdere leerkrachten.

Is er op een aantal momenten ondersteuning door een onderwijsassistent. (vele handen maken…)

 
 
Voor de kinderen: wordt er een omgeving gecreëerd waar ze vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, probleem oplossen, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie.

Voor de leerkracht: worden taken en verantwoordelijkheden gedeeld/verdeeld wat voor een vermindering van werkdruk zal zorgen.

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de leerlingen: Door het werken in een vaste werkunit wordt de keuze voor wat, waar en met wie ze spelen/werken vergroot. Betrokkenheid en speelplezier zullen daardoor nog meer groeien.

Voor de leerkracht: een nieuwe uitdaging waar we met z’n allen naar toe hebben gewerkt de afgelopen twee jaar. Waarbij zeker nog bijstellingen en aanpassingen zullen volgen. Ook wij blijven in ontwikkeling.

Anders organiseren groepen 1, 2, 3

Op onze school vinden we het erg belangrijk om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit is een van de belangrijkste redenen om de samenwerking tussen de groepen 1, 2 en 3 zoveel mogelijk te versterken.

Er is dit schooljaar ook voor het eerst een groep 2/3 geformeerd, die het leren van zowel de leerkrachten als de kinderen stimuleert en versnelt. Deze samenwerking tussen de groepen biedt kansen om de leeromgeving voor onze leerlingen nog betekenisvoller te maken en onze missie: “Groeien doen we natuurlijk samen” in de praktijk te realiseren.

Groepen 1-2 en 2-3

Zoals u wellicht al weet, zijn er voor de zomervakantie in het gebouw enkele aanpassingen gedaan. Een voorbeeld hiervan is de plaatsing van de flexibele paneelwanden in de groepen 1/2 en 2/3.

Hierdoor kan de doelstelling van onderwijs “Anders Organiseren” optimaal bereikt worden. Vóór de kerstvakantie gaan we drie middagen “Anders Organiseren” tijdens de werkles. Daarbij wordt tijdens de werkles door de groepen 1-2 C en 1-2 D samen gebruik gemaakt van een unit en door de groepen 1/2 B en 2/3 A.

Dit betekent dat de kinderen zelf mogen kiezen in welk gedeelte van de unit ze gaan werken. We maken gebruik van nieuwe planborden. Groep 1-2 E gaat gebruik maken van de unit groep 1-2 C en 1-2 D. Met een unit bedoelen we twee klaslokalen waarbij de schuifwand open staat.

Hier een indruk van de eerste middag

Groepen 3

Anders organiseren wordt op dit moment in de groepen 3 op rekengebied georganiseerd.
Elke dinsdagochtend geven de leerkrachten eerst een kwartier de instructie / uitleg in de eigen groep.

De kinderen kunnen op het grote planbord zelf inplannen of ze in het instructie,- samenwerk,- of stiltelokaal gaan werken. Soms plannen de juffen ook in daar waar nodig.De kinderen weten precies wat ze mee moeten nemen, waar ze gaan werken en wat de bedoeling is. In het instructielokaal worden de sommen nog eens extra uit gelegd, eventueel met materialen.

In het samenwerklokaal kunnen kinderen in kleine groepjes samen overleggen en daar waar nodig elkaar helpen. In het stiltelokaal werken de kinderen zelfstandig, zonder overleg met elkaar. In elk lokaal is een leerkracht samen met (stagiaire)- onderwijsassistente aanwezig om te helpen en bij te sturen. Na de kerstvakantie komt de donderdag erbij om op deze manier te werken. In de loop van het jaar gaan we taal/lezen daaraan toevoegen.

Anders Organiseren groepen 4

Lezen


Wij zijn dit jaar in de groepen vier na de herfstvakantie gestart met het ‘Anders Organiseren’ van ons leesonderwijs. Doordat kinderen verschillend zijn van elkaar, willen wij graag aansluiten bij hun onderwijsbehoeften en instructiebehoeften. De leerlingen kunnen, door het onderwijs anders te organiseren, beter op maat bediend worden.

De kinderen van de beide groepen vier zijn verdeeld in drie groepen

De eerste groep werkt volgens aanpak 1: in alle fasen van de les werkt het kind aan de hand van de juf. De juf is de instructeur.De tweede groep (de volgers) werkt volgens aanpak 2: zij werken niet alle fasen aan de hand van de juf, maar werken een deel van de les zelfstandig. In dit gedeelte van de les kiezen de kinderen of zij dit in het stiltelokaal doen (individueel werken) of in de samenwerkruimte.

De derde groep (de vlotte lezer) werkt geheel zelfstandig volgens een eigen werkschema met verrijkende en uitdagende leesvormen en opdrachten. Ook zij kiezen of zij in het stiltelokaal gaan werken of in de samenwerkruimte.
Naast deze leesvormen, wordt er in de middaguren nog drie keer een half uur gelezen in overige leesvormen.

Zo lezen wij op maandag zelfstandig, op dinsdag en vrijdag wordt er maatjes gelezen. Op vrijdag zijn er enkele ouders die aanschuiven bij de diverse maatjes en het leeswerk helpen beluisteren. Op deze momenten krijgen de kinderen die extra instructie nodig hebben, wederom aanbod op maat.

Rekenen

In januari starten wij dit ‘Anders Organiseren’ ook op voor het vak rekenen. Binnen deze organisatievorm worden alle kinderen verdeeld in twee groepen. Na een gezamenlijke start in hun eigen klas, waarbij automatiseringsoefeningen worden aangeboden en instructie op de nieuwe leerstof, verdelen alle kinderen zich over de diverse ruimtes. Een groep krijgt verlengde instructie en gaat werken onder begeleiding van de juf. De leerkracht heeft hier de rol als instructeur.

De overige kinderen verwerken en oefenen de leerstof in enerzijds het stiltelokaal of anderzijds in de samenwerkruimte. Deze keuze maken de kinderen zelf en ze verwerken zelfstandig de opdrachten. Differentiatie is verwerkt in de extra opdrachten. De leerkracht heeft hier de rol als coach. Daarnaast richten we de zone in als computerruimte, waarbij alle kinderen volgens een roulatiesysteem één keer per week aan de beurt komen.

Anders Organiseren groepen 7/8

Zoals u weet zijn we bezig met anders organiseren op het gebied van lezen.
Alle kinderen van de groepen 7 en 8 doen hieraan mee. De leerlingen zijn verdeeld op leerjaar-niveau. Dat betekent dat alle kinderen van bijvoorbeeld de groepen 7 als grote groep verdeeld zijn over de verschillende aanpakken en de verschillende leerkrachten. Hetzelfde geldt ook voor de groepen 8.

De kinderen zijn ingedeeld in 3 verschillende aanpakken, gebaseerd op het leesniveau.
Alle kinderen, ongeacht hun aanpak, starten met een instructie. Er wordt geflitst met de woorden en de woorden worden uitgelegd.

Aanpak 3 krijgt een keer in de week instructie en gaat daarna aan de slag met een planner, waarin precies beschreven wordt wat ze die dag gaan doen. Met behulp van hun foto laten de kinderen de keuze voor het lokaal zien, waar er dan vervolgens wordt gewerkt onder begeleiding van de leerkracht. Ze kunnen kiezen voor een samenwerkingslokaal of het stiltelokaal.

Aanpak 1 en 2 volgt ook eerst een instructie. Er wordt uitgebreid geflitst en daarna wordt het werkboek uitgelegd. De kinderen van aanpak 2 stromen uit en maken middels hun foto duidelijk waar ze gaan werken. Ook hier is de keuze tussen een samenwerkingslokaal en een stiltelokaal. Aanpak 1 blijft bij de leerkracht en maakt de rest van de les af onder begeleiding van de leerkracht.

Er zijn 3 lessen in de week binnen leesestafette, waarvan 2 instructielessen met verwerking en 1 vrije les.
In de vrije les steken we in op leesbevordering en leesbeleving middels geleide lessen zoals b.v. leeskring of speeddaten met boeken, maar ook het vrij mogen lezen van eigen gekozen boeken.

Vooruitblik

We zijn binnen het concept anders organiseren aan het onderzoeken hoe we ook de andere vak-en vormingsgebieden op een andere, meer gepersonaliseerde manier, kunnen gaan vormgeven.

We willen aan de slag gaan met een weektaak die in stappen wordt ingevoerd. Hier liggen kansen om de samenwerking- en instructiemomenten te delen binnen het kernteam 7 of het kernteam 8. De doelen van de verschillende vakken zullen centraal staan en de instructie zal gaan over dit doel.

Het uitgangspunt is het principe van de dagtaak, zoals bij velen bekend, gegoten in een nieuw jasje. Kinderen werken dan niet meer 2 keer per week aan een dagtaak, maar uiteindelijk een hele week met geplande instructiemomenten en ruimte en tijd om bepaalde opdrachten zelfstandig (stil) of via samenwerken te verwerken.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen binnen de weektaak!